I lager.

Glass Etching Paste 50ml

75.00 SEK
Artikelnummer: GEP50ml

Glass Etching Paste 50ml - etskräm för att göra vackra glasdekorationer! När krämen etsar glasets yta ger den ett frostat utseende.

Denna etskräm är till för att göra permanent märkning i glas, observera att det inte fungerar på borosilikatglas (ofta ugnsformar och liknande) och vissa härdade säkerhetsglas.

Användning:

  • Rengör glaset och se till så det inte sitter smuts, fett eller liknande på ytan. Om du ska använda en schablon för att etsa se till att denna sitter tätt utan bubblor där krämen kan krypa in under kanten.
  • Sätt på dig de medföljande handskarna och rör om ordentligt i krämen tills den är helt slät. Lägg krämen på glaset där du vill etsa, använd en spatel eller pensel som ger dig bra kontroll över appliceringen. 
  • Låt krämen verka i minst 30 minuter. Tänk på att detta ger en permanent märkning i glaset, om du ser att du hamnat vid sidan av där du tänkt att din design ska vara torka av och skölj av direkt, om det hunnit börja reagera med glasytan går det inte att få bort.
  • När det är klart - återanvänd så mycket av krämen du bara kan, skrapa av och lägg tillbaka i burken. Dra loss eventuell schablon och tvätta sedan av glaset i rikligt med vatten. Var noga med att tvätta av redskap och handskar.

Förvaras i rumstemperatur, om den blir för kall bildas det kristaller i den men kan fortfarande användas. Värm upp burken, detta gör du enklast med att ställa den noggrant stängda burken i en skål med varmt vatten och efter ett tag försiktigt öppna och röra runt så kristallerna smälter igen.

Var noga med att följa instruktionerna, använd de medföljande skyddshandskarna och vidtag försiktighet vid användning. Sitt i ett väl ventilerat utrymme, om du har respiratoriska problem eller upplever påverkan vid användning bör du vara nogrann med att använda andningsskydd. Stäng burken ordentligt och förvara utom räckhåll för barn, även om burken har ett barnsäkert lock är det bättre att ta det säkra före det osäkra! Överbliven kräm bör lämnas till återvinningscentralens avdelning för farligt avfall.

Faroangivelser och Skyddsangivelser:
H302 - Skadligt vid förtäring.  
H314 - Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
P102 - Förvaras oåtkomligt för barn.
P264 - Tvätta händer, verktyg och glaset grundligt efter användning.
P280 - Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
P301+312 - VID FÖRTÄRING: Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.
P303+361+353 - VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta
kläder. Skölj huden med vatten eller duscha.

Kemikalier skickas endast inom Sverige.